İsgəndərin Buynuzu

Bu nağılda insan xasiyyətinin müxtəlif çalarlarından söhbət açılır.